UIT op Schiermonnikoog

arrangementen op Schiermonnikoog

Algemene Informatie www.uitopschiermonnikoog.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)

Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door één van de partners wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

b)

Arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten en/of activiteiten die door UOS wordt samengesteld.

c)

UOS (=UIT op SCHIERMONNIKOOG): degene die verschillende activiteiten van verschillende aanbieders samen bundelt tot één arrangement.

d)

Partner: een bedrijf dat door UOS is benaderd een activiteit uit te voeren en/of te begeleiden en/of het bieden van een faciliteit.

e)

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij UOS zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een activiteit.

f)

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met UOS of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van UOS.

g)

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

h)

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten en/of diensten die door UOS geleverd worden.


 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens  UOS gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van UOS of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3

Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van UOS, tenzij UOS en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4

UOS is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als UOS deze schriftelijk of per email heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1

Ieder aanbod van UOS is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met UOS aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat UOS schriftelijk/email het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van UOS een schriftelijke/email bevestiging van de overeenkomst.

3.2

De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van UOS. UOS zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, hoeveel deelnemers er zullen zijn en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van UOS zijn niet bindend. UOS kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3.3

De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan UOS of de vertegenwoordiger van UOS te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement en/of activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

3.4

De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal UOS trachten hiermee rekening te houden.

3.5

Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met UOS is jegens UOS hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.6

De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van UOS een geldig identificatiebewijs te tonen.

 3.7   De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hem en voor de   

          deelnemer(s) uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen het     

          gezelschap enerzijds en UITopSCHIERMONNIKOOG anderzijds verloopt uitsluitend via de opdrachtgever.   

          De deelnemers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

 

Artikel 4 Betaling

 4.0  Teneinde de dienstverlening door de toeleveranciers partners e.d. veilig te stellen, dient UOS deze tijdig

aan zich te binden en daartegenover zich aan de door deze gehanteerde betalingsvoorwaarden onderwerpen. Derhalve gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende betalingstermijnen:

 

4.1

50% van het in de offerte bepaalde bedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden.

Het voorschot dient uiterlijk 5 dagen voordat het arrangement zal plaatsvinden betaald te zijn.

4.2

 

 

4.3

Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur van het arrangement en/of de activiteit betaald te zijn. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.

 

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens UOS voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van elke maand vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 100%.

4.4

De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. UOS is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. UOS is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.5

De opdrachtgever wordt gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

 

Artikel 5 Wijzigingen door de opdrachtgever

5.1

De opdrachtgever kan UOS tot 7 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien UOS niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient UOS dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

5.2

De opdrachtgever kan UOS tot 7 dagen voor aanvang verzoeken het opgegeven aantal deelnemers te verlagen met maximaal 15% van het overeengekomen aantal deelnemers.

 

Artikel 6 Annulering door de opdrachtgever

6.1

De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

6.2

De opdrachtgever kan het arrangement en/of activiteit annuleren enkel door middel van schriftelijk contact.

6.3

Bij annulering is de opdrachtgever de organisator tot de volgende kosten verschuldigd:

  • a. tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de prijs
  • b. van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de prijs
  • c. binnen 7 dagen voor aanvang: 75% van de prijs

Dit geldt ook bij de annulering van het aantal deelnemers.

 

Artikel 7 Wijzigingen door UOS

7.1

Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is UOS gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal UOS de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

7.2

De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan UOS melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

7.3

Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De uitvoerende partner zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen- en horeca-activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de uitvoerende partner niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

7.4

De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door UOS of een partner zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een uitvoerende partner van UOS heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

 

Artikel 8 Opzegging door UOS

8.1

UOS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. UOS is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

8.2

Bij opzegging door UOS wegens de in 8.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. UOS zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

8.3

Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven UOS en/of de uitvoerende partners het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. UOS kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. UOS heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

 

Artikel 9 Verplichtingen van UOS

9.1

De partners van UOS zijn verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van UOS redelijkerwijs mocht hebben. UOS is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is UOS tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

9.2

De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgevers en deelnemers

10.1

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan UOS of de uitvoerende partners van UOS te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.

10.2

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van UOS of de werknemers van de uitvoerende partners om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

10.3

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt UOS en/of de uitvoerende partners zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van UOS en/of de uitvoerende partners vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een werknemer van de uitvoerende partner en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. UOS is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

10.4

De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door UOS of de uitvoerende partners van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

10.5

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

10.6

UOS houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

10.7

Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer UOS in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

10.8

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de organisator

11.1

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van UOS of haar uitvoerende partners zelf, is UOS niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

11.2

UOS stelt de uitvoerende partners aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hen geboden faciliteiten en activiteiten indien dit materiele gebrek aan de uitvoerende partner kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.3

UOS is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  • b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
  • c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

11.4

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. UOS aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

11.5

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van UOS en/of de uitvoerende partners, tenzij de wet dit uitsluit.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer

12.1

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens UOS aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

12.2  Huisregels.  De deelnemers aan een arrangement van UOS dienen zich te houden aan de 

          bepalingen van het huishoudelijk reglement, van de betrokken accommodaties/partners.

 

Artikel 13 Klachten

13.1

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan UOS of een vertegenwoordiger van de uitvoerende partner ter plekke. De communicatiekosten worden door UOS vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

13.2

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij UOS. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

13.3

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op alle door UOS te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.